ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
ทำเนียบรุ่น
นพต.6 ขอนเเก่น
กอป.รุ่นที่ ๑  (๒๕๕๑)
กปป.รุ่นที่ ๒  (๒๕๕๒)
กปป.รุ่นที่ 3   (๒๕๕๓)
กปป.รุ่นที่ 4   (๒๕๕๔)
กอน.สายสอบสวน (๒๕๕๔)
กอน.ปป. (๒๕๕๕)
กอน.อก. (๒๕๕๕)
นสต.56
กอน.ปป. (๒๕๕๖)