ศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
Asean community information center of provincial police training center region 4

ความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์

         ด้วยในปี พ.ศ.2558   จะมีการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน  10  ประเทศเข้าด้วยกัน  ประกอบด้วย  ไทย ,  มาเลเซีย , สิงค์โปร์ , เมียนมาร์ , เวียดนาม , ลาว , อินโดนีเซีย , กัมพูชา ,  ฟิลิปปินส์  และ บรูไน
        ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอบรมและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีความพร้อม   ในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ( Action plan ) การขับเคลื่อนการปฏิบัติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จึงได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียนขึ้น  ให้เป็นแหล่งค้นคว้าอ้างอิงแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และบุคคลทั่วไป

เพลงเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
1.ตำรวจไทยสวัสดีอาเซียน
2.เพลงอาเซียนร่วมใจ
3. The Asean Way
           โครงการ/กิจกรรม

เว็บลิงค์ ( Web Link )
1. why invest in khon kaen (pdf)
33. ศูนย์ขุมทองเพื่อการลงทุน
3. ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
26. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
27. สถาบันในประเทศไทย/ASEAN WATCH
35. มองโลกแบบวิกรมกับอาเซียน
34. เรียนภาษากับ กพ.
25. ผลกระทบการค้าเสรีไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่่งยุโรป (pdf)
14. ASEAN Unit
2. กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
5. ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน
6. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4. เข้าใจ Asean ผ่านการ์ตูน
9. รู้ภาษาอาเซียน
10. อาหารเกี่ยวกับอาเซียน
8. 10 ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
18. มรดกโลกในอาเซียน
7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 10 ประเทศอาเซียน
19. ธุรกิจเเฟรนไซส์อาเซียน
11. ประชาคมอาเซียน 2558
13. โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานขององค์กรของอาเซียน
20. สมาคมกฎหมายแห่งอาเซียน
21. จับตาเอเชียตะวันออก
24. ก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของภาคการเกษตร
31. อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ กระทรวงการต่างประเทศ
28. Consumer Lifestyles in Singapore
29. Men's Grooming in Thailand
30. Top 10 Consumer Trends For 2013
32. แนวทางการผลักดันภาคเอกชนไทยในการใช้ประโยชน์จาก AEC (pdf)
17. East-West Economic Corridor (EWEC)
12.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
15. สมาคมอาเซียนประเทศไทย
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.4
แจกคู่มือ "ตำรวจภูธรภาค 4  สนทนาภาษาอังกฤษเป็นเลิศ  AEC. " ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค ๔
แนวทางการดำเนินการของศูนย์ฯ
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ภ.4
2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ฯ
3.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
   แก่ตำรวจภูธรภาค 4
4.โครงการพัฒนาห้องสมุดและ
   ศูนย์ข้อมูลอาเซียน ศฝร.ภ.4

ประวัติและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน
free web hit counter Paste this code in your HTML editor where you would like to display the counter, at the bottom of the page, in a table, div or under a menu. Asynchronous code , is the best solution for speed because the counter code will be loaded into a separate thread by visitors, is based on HTML 4.0 standard, will not slow down your website even if loaded at the top of the page (suggested for this code).
If the counter is visible, it will load the counter code inside the div id->"histats_counter" provided with the code.
โครงการเดินเเบบอาเซียน
โครงการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ i-edupol
โครงการจัดทำคลังข้อสอบภาษาอังกฤษ
พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ
ผบช.ภ.๔ มอบหนังสือให้กับ ห้องสมุด ศฝร.ภ.๔
เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙
สาระน่ารู้
ศัพท์ ไทย - อังกฤษ
สำหรับติดต่อราชการ
พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ  ผบช.ภ.๔
เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลอาเซียน ศฝร.ภ.๔
เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙
กิจกรรมอื่นๆ